Videonovērošana

SIA “VERSIJA” datu centra telpās un autostāvvietā Dzirnavu ielā 89, Rīgā, tiek veikta videonovērošana.

Atbilstoši Personas datu apstrādes likuma 47.panta trešās daļas nosacījumiem, sniedzam pilnu datu apstrādes informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Mērķis: neatļautu darbību novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana.

Pārzinis: SIA “VERSIJA, reģistrācijas numurs 40103020274, juridiskā adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011. Kontaktinformācija: tālr.: 67210909, e-pasts: info@vernet.lv.

Tiesiskais pamats: videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts — datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, iekārtai un infrastruktūrai, palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus pārziņa un klientu īpašumam, kā arī personāla un apmeklētāju drošībai.

Datu aizsardzības speciālists: šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, kas saistīti ar videonovērošanas veikšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu fizisko personu datu aizsardzības speciālistu. E-pasts saziņai: das@vernet.lv

Datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska pamata trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Datu uzglabāšanas ilgums: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti 14 dienas, pēc tam – dzēsti.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.

MŪSU SADARBĪBAS FORMULA:
KLIENTS=PARTNERIS